ਹੋਰ

ਤਾਜ


ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਲੋਰਡ ਫੈਬਰਿਕ ਸਕ੍ਰੈਪਸਫਲਟਵੇਅਰ ਰਿਬਨਸ ਵੈਲਕ੍ਰੋਬੱਟਨ

ਸਾਮਾਨ ਦੇ
ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਰੰਗੀਨ ਫੈਬਰਿਕ
ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ
ਰਿਬਨ
ਵੈਲਕ੍ਰੋ
ਬਟਨ

ਵੀਡੀਓ: Prime Discussion 1035. ਉਧਵ ਠਕਰ ਦ ਕਰਸ ਕਡਆ ਦ ਤਜ ਵਰਗ! (ਜੂਨ 2020).