ਡੈਡੀ

ਪਾਪਾ ਲਾਲਚੀ


ਪਾਪਾ ਲਾਲਚੀ

ਹੈਂਡਮੈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚੋਕੋ: 9,20 ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ (ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਲਾਲਚੀ)

ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ?