ਡੈਡੀ

ਡੈਡੀ ਪਲੇਅਰ


ਡੈਡੀ ਪਲੇਅਰ

ਬੈਕਗਾਮੋਨ ਫੈਨ, ਡੈਡੀ? ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਅੰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 24.90 (ਬਾਥਰੂਮ ਗ੍ਰੈਫਿਟੀ)

ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ?