ਸਰਵੇਖਣ

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ


ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.
ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ...
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4 ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.

ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ?

ਵੋਟ

<ਨਤੀਜੇ>