ਸਰਵੇਖਣ

ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ:


ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2. ਘਰ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ:

ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ:

ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈ।

ਵੋਟ

<ਨਤੀਜੇ>