ਹੋਰ

ਲੇਆਉਟ


ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਲਈ, ਡੱਬੀ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਤੂੜੀ - ਰਫੀਆ ਰੱਖੋ.

ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਲਈ, ਡੱਬੀ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਤੂੜੀ - ਰਫੀਆ ਰੱਖੋ.