ਸਰਵੇਖਣ

ਸਕੂਲ ਵਿਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ:


ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ:

ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ:

ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋਇਆ.

ਵੋਟ

<ਨਤੀਜੇ>