ਮੁਕਾਬਲੇ

ਹੌਰਰ ਬੱਸ, ਗੂਸਬੱਮਪਸ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੜੀ! ਜਿੱਤਣ ਲਈ 10 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਗੁਡੀਜ਼